Domov pro seniory

Od listopadu 2013 poskytujeme sociální péči v domově pro seniory. Sociální služba je určena osobám od 60 let věku, jejichž zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Zpravidla se jedná o osoby s přiznaným příspěvkem na péči III. a IV. stupně.
Kapacita domova pro seniory je 34 lůžek. Doba pobytu v domově pro seniory není omezena, může být trvalá nebo i na přechodnou dobu dle dohody. Péče v domově pro seniory může navazovat na péči poskytovanou v léčebně, případně na sociálním lůžku. Přijmout můžeme klienta i z domova, jiného sociálního zařízení nebo zdravotnickém zařízení.

Domov pro seniory je provozován za finanční podpory Karlovarského kraje.

Logo Karlovarský kraj

Logo Živý kraj

Poskytované služby

Domov pro seniory poskytuje klientům sociální a zdravotní ošetřovatelskou péči. Celodenní sociální péči zajišťují pečovatelky (pracovníci v sociálních službách), zdravotní péči zajišťují všeobecné, praktické sestry a fyzioterapeuti. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace praktického lékaře. Lékař předepisuje klientům léky na recepty, doplatky hradí klient ze svého příjmu, dovoz léků z lékárny může zajistit domov pro seniory. Sociální péče je poskytována dle individuálních potřeb každého klienta. Poskytujeme následující služby:

 • poskytnutí ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
 • poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
 • sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 • aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • poskytování ošetřovatelské zdravotní péče a zdravotní péče lékaře

Sociální služby jsou poskytovány v souladu s Regionální kartou sociální služby Karlovarského kraje.

Příjem klienta

Klienta je možné přijmout na základě:

 • žádosti o přijetí do domova pro seniory,
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu,
 • splnění podmínek pro přijetí do domova pro seniory,
 • absence důvodů pro zamítnutí žádosti.

Podmínky pro přijetí do domova pro seniory: věk od 60 let, zdravotní stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Zpravidla se jedná o osoby s přiznaným příspěvkem na péči III. a IV. stupně.

Pokud jste doposud nežádali o příspěvek na péči, doporučujeme vám co nejdříve podat žádost o přiznání této sociální dávky. Žádost se podává na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. S vyplněním a podáním žádosti vám můžeme pomoc.

Důvody zamítnutí žádosti o umístění v domově pro seniory:

 • žadatel nesplňuje cílovou skupinu osob, kterým je služby určena,
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,
 • není dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby,
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel sociálních služeb vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Žádost o přijetí v domově pro seniory je dostupná zde, v domově pro seniory v kanceláři sociální pracovnice (přízemí) případně vám ji na vyžádání zašleme poštou. 

Pokud je žádost zařazena do pořadníku žadatelů, je nutné vždy nejdéle za 6 měsíců (od podání žádosti, případně předchozí informace) potvrdit písemně, emailem nebo osobně, že zájem o přijetí trvá, jinak bude žádost vyřazena z evidence.

Vyplněnou žádost s vyjádřením lékaře zašlete poštou na adresu domova pro seniory nebo doručte osobně do kanceláře sociální pracovnice. Došlá žádost bude posouzena zda jsou splněny podmínky pro přijetí do domova pro seniory. Poté zájemce obdrží písemné vyrozumění o zařazení žádosti do pořadníku žadatelů, popřípadě o odmítnutí žádosti z důvodu nesplnění podmínek pro přijetí. Před vlastním přijetím do domova pro seniory provede sociální pracovnice se zájemcem o sociální službu sociální šetření.

Úhrada za poskytované služby

Klient si hradí ze svého příjmu platbu za ubytování a stravu. Péče je hrazena z přiznaného příspěvku na péči, a to výši příspěvku. Pokud klient příspěvek na péči nepobírá, platba za péči je vyúčtována až po přiznání příspěvku (bude vyplacen zpětně). Faktury za služby jsou vystavovány počátkem následujícího měsíce zpětně za předchozí měsíc. Dle zákona o sociálních službách po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domově pro seniory musí osobě zůstat alespoň 15% z jeho příjmů. Pokud částka na úhradu stavy a ubytování není dostatečná, je s osobami blízkými dohodnuta spoluúčast na úhradě. Cena za poskytované služby je stanovena dle platného ceníku poskytovaných služeb, který je přílohou uzavřené smlouvy o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory.

Ceník sociálních služeb v domově pro seniory od 1.1.2023

Pokoj Strava Kč/den Ubytování Kč/den Celkem Poskytovaná péče Kč/měsíc
Jednolůžkový 215 300 515 Ve výši přiznaného příspěvku na péči
Dvoulůžkový 215 275 490

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.