Oznámení protiprávního jednání - ochrana oznamovatelů

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Dne 1.8.2023 vstoupil v účinnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který provádí uvedenou směrnici do českého právního řádu. Podle této směrnice a tohoto zákona je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Společnost AMICA CENTRUM s.r.o. pro účely podávání oznámení o případném protiprávním jednání jmenovala následující příslušnou osobu, tj. osobu odpovědnou za přijímání a řešení oznámení.

Příslušnou osobou v AMICA CENTRUM s.r.o. je jmenován provozní ředitel Ing. Samuel Pilař

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
 • porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrana životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů EU,
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

Oznamovatelem v AMICA CENTRUM s.r.o. mohou být osoby:

 • zaměstnané v AMICA CENTRUM s.r.o. v rámci závislé práce vykonávané v základním pracovněprávním vztahu,
 • vykonávající funkce v orgánech společnosti,
 • ucházející se o zaměstnání,
 • vykonávají dobrovolnickou činnost,
 • vykonávající odbornou praxi,
 • vykonávající stáž.

Pokud v rámci Společnosti AMICA CENTRUM s.r.o. odhalíte možné pochybení, případně se o něm dozvíte, nebo máte přiměřené důvody domnívat se, že k pochybení došlo, vyzýváme Vás, abyste tento incident neprodleně oznámili.

Oznámení lze činit následujícím způsobem:

 • elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu oznameni@amica-centrum.cz,
 • telefonicky prostřednictvím telefonické linky 354 415 140, v běžné pracovní době v pracovní den,
 • písemně, poštou zaslanou na adresu: AMICA CENTRUM s.r.o., Na Vyhlídce 1854/20, 350 02 Cheb – k rukám provozního ředitele,
 • požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení i osobně, po předchozí domluvě,
 • oznámení je možné podat rovněž prostřednictvím příslušného útvaru Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni),
 • prostřednictvím následujícího formuláře. 

Formulář oznámení protiprávního jednání

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Ve formuláři musí být vyplněn vždy údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele. Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Zdroj dynamické sekce: Oznámení (Formulář)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.