Prohlášení o zpracování osobních údajů

I. Správce osobních údajů

Naše společnost AMICA CENTRUM s.r.o., IČO: 18233392, DIČ: CZ18233392, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C , vložka 576, se sídlem Na Vyhlídce 1854/20, 350 02 Cheb, je správcem osobních údajů (dále jen "správce"), vás tímto v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Právní základ pro zpracování

 • právní povinnost – poskytování zdravotní péče a sociální péče v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Smlouva o poskytování služeb sociální péče v domově pro seniory, Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, Smlouva o poskytování služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.

III. Účel zpracování

Plnění výše popsaných právních povinností a poskytování služeb podle smlouvy uzavřených s klientem.

IV. Rozsah zpracování

Pro zajištění vedení dokumentace poskytované zdravotní péče správce v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává správce o pacientech následující osobní údaje:

 • identifikační údaje pacienta, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky,
 • pohlaví pacienta,
 • informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb,
 • údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy,
 • údaje o osobách blízkých, jméno, popřípadě jména, příjmení, vztah ke klientovi, kontaktní adresa, telefon, email.

Pro zajištění vedení dokumentace poskytované sociální péče správce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává správce o klientech následující osobní údaje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby,
 • datum zahájení, ukončení poskytování pobytové sociální služby,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení opatrovníka a adresa pro doručování nebo označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uzavřel smlouvu o poskytování pobytové sociální služby podle § 91a zákona 108/2006 Sb.,
 • údaje o osobách blízkých, jméno,  popřípadě jména, příjmení, vztah ke klientovi, kontaktní adresa, telefon, email,
 • informace zjištěné v rámci plánování průběhu poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností klientů, za účasti klientů, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků, dle § 88f zákona č. 108/2006 Sb.,
 • datum a četnost projevených vážně míněných nesouhlasů osoby s poskytováním pobytové sociální služby, včetně popisu situace, dle § 91c zákona č. 108/2006 Sb.,
 • evidence žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b), dle § 88g zákona č. 108/2006 Sb.,
 • evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob zahrnující datum, čas počátku a místo použití opatření omezujícího pohyb a druh tohoto opatření, důvod použití opatření, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb použila, podání léčivého přípravku jako opatření omezujícího pohyb, datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb, popis bezprostředně předcházející situace před použitím opatření omezujícího pohyb osob, popis průběhu situace při použití tohoto opatření a její zhodnocení a popis bezprostředně následující situace, popis případných poranění osob, ke kterým došlo při použití opatření.

V. Příjemci osobních údajů

 • poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
 • jiní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb,
 • orgány veřejné moci, u nichž povinnost předávat osobní údaje o klientovi vyplývá z příslušných právních předpisů,
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

VI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů upravujících dobu archivace zejména vyhl. MZ č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jakož i dalšími a dále v souladu se spisovým a skartačním řádem správce.

VIII. Práva klienta

1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, kdy toto platí v případě údajů, které sám správci poskytnul. Pokud se jedná o údaje, které jsou získány od jiného subjektu údajů na základě zákona, je toto právo omezeno. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky (toto právo je omezeno v případech určených zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a to např. §53-56 o zdravotnické dokumentaci a prováděcí vyhláškou MZ 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci či §70-78 týkající se NZIS a lhůt pro uchovávání osobních údajů) a klient o to požádá.

3. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

4. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci sám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou, avšak za splnění dvou podmínek a to zpracování osobních údajů bylo založeno na souhlasu nebo smlouvě a jedná se o automatizované zpracování. V případě poskytování zdravotních služeb a zpracování zdravotnické dokumentace v mezích platných právních předpisů, se toto právo neuplatní.

5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů má klient v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním uzavřené s klientem a nikoli z důvodu právní povinnosti či plnění smlouvy uzavřené s klientem.

6. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.czVíce informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

V případě jakýchkoli podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na správce a to na kontaktní osobu: Ing. Samuel Pilař a to formou vyplnění níže uvedené žádosti a zaslání na emailovou adresu: LDN@amica-centrum.cz.

Žádost subjektu údajů.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR, je zřízena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt:
Mgr. Jitka Hudousková

tel. 776 121 734
Email: poverenec@amica-centrum.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.