Sociální lůžka v LDN

V případě, že se zdravotní stav klienta léčebny zlepší natolik, že již nesplňuje indikační kritéria pro pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných, je klient propuštěn do domácího ošetřování nebo do zařízení, které mu bude poskytovat pobytové sociální služby. V domácnosti může klientovi poskytovat potřebnou péči kromě rodinných příslušníků také pečovatelská služba mimo zdravotní péči, kterou zajišťuje např. agentura domácí péče (HOME CARE).

Klientům, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby, a tu není možné zajistit jiným způsobem, může potřebnou péči zajistit naše společnost v objektu léčebny na sociálním oddělení. Péče je poskytována klientům do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.   

Sociální lůžka jsou provozována za finanční podpory Karlovarského kraje.

Logo Karlovarský kraj

Logo Živý kraj

Poskytované služby

Sociální služby poskytované na sociálním oddělení jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v § 52. Jedná se o následující služby:

 • poskytnutí ubytování (úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení),
 • poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob),
 • sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob),
 • aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů).

V rámci poskytovaných služeb je zajištěna i zdravotní péče, kterou zajišťují lékaři a všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti a fyzioterapeuti. Poskytování zdravotní péče má ambulantní formu. Proto jsou léky (zdravotnické pomůcky) předepisovány na recepty (poukazy) a hradí je zdravotní pojišťovna stejně jako při pobytu v domácnosti. Případné doplatky si hradí klient sám. Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu klienta, může být přeložen na zdravotní lůžko LDN nebo v případě akutního zhoršení stavu může být přeložen do nemocnice. 

Sociální služby jsou poskytovány v souladu s Regionální kartou sociální služby Karlovarského kraje.

Vybavení sociálního oddělení

Péče je poskytována klientům na jedno až třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny moderními ošetřovatelskými lůžky s nočními stolky s jídelní deskou, stoly se židlemi, křesílky, šatními skříněmi, TV stěnou, televizí a ledničkou. Sociální zařízení a koupelna jsou společné. Strava je podávána v jídelně, která zároveň slouží jako společenská místnost. Za příznivého počasí mohou klienti pobývat na zastřešené terase.

Postup při přijetí na sociální lůžko

V případě, že při propuštění z LDN není o klienta zajištěna další péče, informuje léčebna o propuštění příslušný městský úřad. Sociální odbor městského úřadu provede sociální šetření s cílem zjistit možnosti zabezpečení další péče o klienta. Pokud není možné tuto péči zajistit, může naše společnost v případě volné kapacity uzavřít s klientem smlouvu o poskytování sociálních služeb na sociálním oddělení léčebny. Sociální péče bude klientovi poskytována po uzavření smlouvy do doby, než bude možné zajistit péči osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo poskytováním terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo v zařízeních pobytových sociálních služeb.

S klientem nebo jeho zákonným zástupcem je uzavírána smlouva o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Smlouva obsahuje tyto náležitosti: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah poskytování sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy.

Úhrada za služby

Sociální služby poskytované léčebnou jsou hrazeny klientem. Výše úhrady je stanovena léčebnou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Úhrada se skládá z:

 • úhrady za stravu,
 • úhrady za ubytování,
 • úhrady za péči.

Úhrada za péči je ve výši přiznaného příspěvku na péči (PnP). Pokud klient nemá při přijetí na sociální lůžko přiznaný příspěvek na péči, léčebna zprostředkuje podání žádosti o jeho přiznání. Klient uhradí částku úhrady za péči ve stanovené výši zpětně po přiznání příspěvku na péči.

Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Pokud příjem není dostačující, léčebna se sjednává spoluúčast na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi klienta.

Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, kromě případných regulačních poplatků, doplatků na léky a zdravotnické pomůcky.

Ceník sociálních služeb na sociálním lůžku od 1.2.2024

Pokoj Strava Kč/den Ubytování Kč/den Celkem Poskytovaná péče Kč/měsíc
Jednolůžkový 215 300 515 Ve výši přiznaného příspěvku na péči
Dvoulůžkový 215 275 490

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting